Фискалният съвет на България взе участие в общата среща на представителите на Икономическия и финансов комитет и Мрежата на независимите фискални институции в ЕС

На 26.01.2021г. се проведе международна съвместна среща на представителите на Икономическия и финансов комитет и Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Участие в нея взеха Любомир Дацов, член на Фискалния съвет на България и д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник.

Срещата започна с презентация на Себастиан Барнс, и.д. председател на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Той представи актуалните инициативи и дейности, осъществени от фискалните съвети. В презентация му се повдигна въпросът за рисковете, свързани с липсата на оценка на устойчивостта на дълга в средносрочен и дългосрочен план. Бяха представени редица проблеми, пред които независимите институции са изправени по време на пандемията: намаляваща прозрачност, висока степен на несигурност, забавяне в оценките и прогнозите на фискалните и макроикономическите показатели. Предвид дерогацията на фискалните правила и разгледаните обстоятелства, Кристиян Вайсе, началник отдел „Национални бюджетни рамки и институции“ в ГД ЕКФИН, направи преглед на промяната в ролята на фискалните съвети през последната година, която в момента се свързва в по-висока степен с качествен, а не с количествен анализ.

Следващият панел беше посветен основно на опита, предизвикателствата и добрите практики в различните държави при преодоляването на пандемията. Дискусията включи представители от фискалните съвети и министерствата на финансите на Нидерландия, Испания, Италия и Чехия. Те представиха своите виждания от различни позиции за фискалните мерки, предприети във всяка от държавите за преодоляването на икономическите последици от пандемията. Срещата приключи със заключението, че бюджетните рамки остават устойчиви на извънредните обстоятелства в достатъчна степен.