На 8 ноември 2011 година Европейския съвет прие Директива 2011/85/ЕС относно изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки. С директивата се въвеждат определени изисквания за националните бюджетни прогнози, средносрочните бюджетни рамки и националните числови фискални правила. За спазването на последните, директивата предвижда ефективно и навременно наблюдение от независими институции, разполагащи с функционална автономия.

На 28 ноември 2013 г. Народното събрание на Република България прие Закон за ратифициране на Договор за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз (ДВ, бр. 106 от 10.12.2013 г). Съгласно декларация към закона България се ангажира да прилага, считано от 1 януари 2014 г., Дял ІІІ „Фискален пакт“ от Договора, който надгражда и допълнително подсилва правилата за засилено икономическо управление в ЕС, приети през 2011 г. Разпоредбите на Договора постановяват, че спазването на залегналите в него фискални правила трябва да бъде съблюдавано от независими национални институции. Наред с това, чл. 3, параграф 1, б. „д” от Дял ІІІ на Договора предвижда при значителни отклонения от средносрочната бюджетна цел или от стъпката за постигането й да се задействат автоматични корективни механизми, съгласно които договарящата се страна следва да приложи определени мерки за коригиране на отклоненията в рамките на определен период от време.

Създаването на независим фискален орган и определянето на корективни механизми с основна цел връщане на фискалната позиция към средносрочна бюджета цел или към стъпката за постигането й в рамките на максимум 2 години след идентифицирането на отклонението са ангажименти, произтичащи за Република България от законодателството на ЕС в областта на бюджетното управление. Посредством Закона за Фискален съвет и корективни механизми се транспонират част от разпоредбите на Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 година относно изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки, и по-конкретно чл. 4 и чл. 6 от нея. Също така се включват и предвижданията на чл. 3, параграф 1, б. „д” от Дял ІІІ на Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз. Останалите разпоредби на директивата, както и разпоредбите на Дял III “Фискален пакт” от Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз, бяха транспонирани с приетия през месец януари 2013 г. Закон за публичните финанси.

Посредством създаването и функционирането на Фискалния съвет се създават условия за прекратяване на процедурата за нарушение, като се въвежда независимо наблюдение и анализ на бюджетната политика на страната и се създават предпоставки за повишаване на бюджетната прозрачност и публичност.

 

С УКАЗ № 59 на Президента на Република България издаден в гр. София на 16 Април 2015г. се постанови обнародването в „Държавен вестник“ на Закон за Фискален съвет и автоматични корективни механизми, приет от ХLІІI Народно събрание на 8 април 2015 г.

Законът за Фискален съвет и автоматични корективни механизми бе обнародван в ДВ. бр.29 от 21 Април 2015г. и е в сила от 21.04.2015 г.

 

На пленарно заседание в Народното събрание на 25.11.2015г.бяха избрани проф. д-р Борис Грозданов за председател и Григорий Вазов, Дора Андреева, Любомир Дацов и Юнал Тасим за членове с 6-годишен мандат. Така беше сформиран Фискален съвет на България като независим консултативен орган по въпросите на фискалното управление. Неговата цел е да осъществява независимо наблюдение и анализ на бюджетната рамка за поддържане на устойчиви публични финанси.