Законът за Фискалния съвет и автоматичните корективни механизми ситуира и регламентира дейността на новия независим орган, като определя следните основни цели: независимо наблюдение и анализ на бюджетната рамка с оглед поддържане на устойчиви публични финанси и повишаване качеството на официалните макроикономически и бюджетни прогнози чрез извършване на безпристрастна оценка, основана на обективни критерии, както и повишаване на прозрачността и информираността на обществото за фискалното управление на страната.

Основните принципи за осъществяване на дейността на Фискалния съвет са:

  • независимост и публичност;
  • обективност и прозрачност;
  • равнопоставеност на всички негови членове.

Основната функция на Фискалният съвет е наблюдаването на спазването на числовите фискални правила, определени в Закона за публичните финанси и отнасящи се за Сектор „Държавно управление“ и консолидираната фискална програма. Съветът изготвя становища относно пролетната и есенната макроикономически прогнози на министъра на финансите, основаната на тях средносрочна бюджетна прогноза и на законопроекта за държавния бюджет, както и по законопроектите за бюджета на държавното обществено осигуряване и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

Info from: http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2330/reports/ID/5195

Доклад на Комисията по бюджет и финанси от 18/02/2015, относно:

„Законопроект за Фискален съвет и корективни механизми, №502-01-15, внесен от Министерския съвет на 9 февруари 2015 г.“