Фискалният съвет на България взе участие в семинар на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС на тема „Интегриране на климатичните промени в икономическото моделиране

На 03.06.2021г. в онлайн формат се проведе семинар на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Участие в него взеха Любомир Дацов, член на ФС, и д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник към ФС. Темата на семинара беше „Интегриране на климатичните промени в икономическото моделиране“.

Лектори в събитието бяха представители на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Федералната финансова администрация на Швеция, Министерство на финансите на Дания и Копенхагенския университет.

В първата презентация беше представен като добра практика моделът на т.нар. „зелено бюджетиране“. Той вече се прилага успешно в Нова Зеландия, а още 14 държави-членки на ОИСР са в процес на внедряването му. Във втората презентация бяха представени основни принципи и съображения, които следва да бъдат взети при интегрирането на климатичните промени в икономическото моделиране. Те се отнасят до реалистичността на сценариите, критериите при определянето на резултатите, различните сценарии за развитие и др. В третата презентация беше представен опитът на Министерството на финансите на Дания. Преходът към устойчива околна среда и климат е заложен в мисията на Министерството. В Дания е създаден специален център, който е ангажиран с политиката в тази посока. Прилага се моделът GreenREFORM, който се използва за макроикономическото моделиране, а занапред се планира и за оценките на политики.