На 23-ти ноември 2018г. в Братислава, Словакия, се проведе среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Представител от страна на Фискалния съвет на България беше Джеймс Йоловски – главен експертен сътрудник към Фискалния съвет.

На срещата бяха представени резултатите от дейността на Output Gap Working Group - работна група към мрежата, занимаваща се с изследвания върху разликата между фактическия и потенциалния БВП (т.нар. „производствен разрив“). През 2019 г. се очаква работната група да представи детайлна публикация по разгледаните въпроси.

Като част от срещата се проведе и кратък семинар, в който беше разгледано краткосрочното прогнозиране. Участниците във форума представиха своя опит при неговото прилагане в различните европейски държави и значението му за подобряването на фискалните анализи.

Фискалните съвети обсъдиха и бъдещите си планове относно работата и развитието на мрежата, както и взаимодействието й с Европейската комисия.