На 10.06.2019г. Фискалният съвет проведе първото си изнесено заседание в община Сопот. 
Проф. д-р Борис Грозданов, Председател на ФС, изтъкна, че посещението е свързано със съществената промяна във финансовото управление на Сопот.
На срещата беше отчетена извършената работа в община Сопот и  бяха посочени методи на средносрочно планиране, като съществен инструмент на управлението на общинските бюджети. 
Препоръките на Фискалния съвет  бяха да се следват добрите примери, да се работи прецизно и в детайли, като същевременно се следва принципът на пълна прозрачност и информиране на местната общност.