Фискалният съвет на България взе участие в срещата на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС

На 27.01.2021г. се проведе международна среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Участие в нея взеха Любомир Дацов, член на Фискалния съвет на България и д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник.

По време на срещата бяха разгледани организационни въпроси, свързани с приемането на различни вътрешни политики по отношение на членството в Мрежата и осъществяваната комуникационна политика. На срещата бяха утвърдени и три доклада - съвместни разработки между различни фискални институции, които предстои да бъдат представени на предстояща конференцията, организирана от Европейския фискален борд. В разработването на един от докладите участие взе и Фискалният съвет на България, представен от д-р Джеймс Йоловски. Докладът е посветен на ролята на независимите фискални институции при оценяване устойчивостта на високия публичен дълг в ерата след пандемията. Срещата приключи с дискусия относно ролята на фискалните съвети при разработването и оценката на Плана за възстановяване и устойчивост, изготвен от съответните държави членки.