На 17-ти септември 2019г. в Брюксел се проведе среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. На срещата присъстваха представители на Фискалния съвет на България – проф. д-р Борис Грозданов, Председател на ФС на България и Любомир Дацов, член на ФС на България.

Темите, които се разгледаха и дискутираха, въз основа на изнесените презентации от участниците във форума, включваха оценката на Европейския фискален борд относно фискалните правила в ЕС, последните новости в развитието на фискалния надзор, заложен в Пакта за стабилност и растеж и мониторинга на разходните правила.

На срещата беше представен изготвения от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) „Доклад за критерии на ОИСР за независими фискални институции“.

Лектори от Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ на Европейската комисия представиха резултатите от проведените през 2019г. анкети за дейността на независимите фискални институции, фокусирайки вниманието на участниците върху възможностите за ползотворно сътрудничество между независимите фискални институции и националните статистически институти в съответните страни.