На 20.02.2019 г. Председателят на Фискалния съвет на България проф. д-р Борис Грозданов и Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев  подписаха меморандум за сътрудничество между двете институции.

УНСС е първият български университет, с който Фискалният съвет подписва меморандум за сътрудничество.
Приоритетите, които двете страни ще следват, са: повишаване на качеството на фискалните анализи чрез насърчаване на сътрудничество между научната общност на УНСС и експертния екип на Фискалния съвет; повишаване на информираността на студентите от УНСС за дейността на Фискалния съвет, в т.ч. анализи, резултати, проекти и др.; стимулиране на образованието на обучението в сферата на публичните финанси, съобразени с потребностите на практиката и утвърдените наднационални фискални правила.

В меморандума е записано също, че представители на Фискалния съвет ще участват в лекции, дискусионни форуми, конференции, кръгли маси и др., провеждани от УНСС; ще предоставят информация на университета за годишния календар с научни прояви и семинари, организирани от Фискалния съвет, както и изследвания и разработки в сферата на публичните финанси, финансовите анализи, становища и др.
Дейностите на УНСС, определени в меморандума, са: споделяне на резултати от научноизследователски проекти и научни анализи, разработвани от екипи на университета; участие в прояви, организирани от Фискалния съвет; предоставяне на мнения относно проектозаконите в областта на публичните финанси и др.
Координатор на споразумението от страна на УНСС е доц. д-р Пресияна Ненкова, ръководител на катедра „Финанси“.

На подписването присъстваха членовете на Ректорския съвет, доц. д-р Григорий Вазов, член на Фискалния съвет и ректор на Висшето училище по застраховане и финанси, и Пресияна Ненкова, ръководител на катедра „Финанси“.